Jakie jest tłumaczenie "assignment" po polsku?

"assignment" - polskie tłumaczenie, assignment {rzecz.}.

 • volume_up zadanie
 • przypisanie
 • zadana praca

assigned {przym.}

 • volume_up przypisany

assignments {l.mn.}

 • volume_up żądania
 • zadane prace

assignation {rzecz.}

 • volume_up wyznaczenie
 • wydzielenie

assign {czas.}

 • volume_up przypisać
 • przydzielić
 • przydzielać
 • przyporządkować
 • wyasygnować
 • przypisywać

Tłumaczenia na język polski dostarczane przez Oxford Languages

Assignment noun, tłumaczenia, assignment {rzeczownik}.

 • "specific duty"
 • open_in_new Link do źródła
 • warning Prośba o sprawdzenie

assigned {przymiotnik}

Assignments {liczba mnoga}, assignation {rzeczownik}, assign [ assigned|assigned ] {czasownik}, przykłady użycia, english polish przykłady kontekstowe "assignment" po polsku.

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Przykłady jednojęzyczne

English jak użyć "assignment" w zdaniu, english jak użyć "assigned" w zdaniu, english jak użyć "assignments" w zdaniu, english jak użyć "assignation" w zdaniu, english jak użyć "assign" w zdaniu, english jak użyć "przypisany" w zdaniu, english jak użyć "wyznaczenie" w zdaniu, english jak użyć "wydzielenie" w zdaniu, "give the assignment" - polskie tłumaczenie.

 • volume_up dać przydział
 • volume_up oddać zadanie

"accept the assignment" - polskie tłumaczenie

 • volume_up zaakceptować przypisanie

"assignment editors" - polskie tłumaczenie

 • volume_up redaktorzy przypisania
 • volume_up edytory przypisań

Synonimy (angielski) dla "assignment":

 • appointment
 • designation
 • duty assignment
 • apportioning
 • apportionment
 • assigned responsibility
 • assigned role
 • assigned seat
 • assigned seating
 • assigned target
 • assigned task
 • assigned to
 • assigned value
 • assigned work
 • assignment editors
 • assignment include
 • assignment involve
 • assignment operator
 • assignment papers
 • assignment reporter
 • assignment require
 • assignment statement
 • assignments

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski .

Logowanie społecznościowe

Voice speed

Text translation, source text, translation results, document translation, drag and drop.

the assignment co to znaczy

Website translation

Enter a URL

Image translation

the assignment co to znaczy

"assignment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assignment" po angielsku

Assignment **.

 • zadanie , zadanie domowe , zadana praca (w szkole, na uniwersytecie) [policzalny lub niepoliczalny] That will be your next assignment. (To będzie wasze następne zadanie.) The teacher gave the students an assignment. (Nauczyciel dał uczniom zadanie.) The teacher gave me two homework assignments. (Nauczyciel zadał mi dwa zadania domowe.)
 • zadanie (dla pracownika do wykonania) [policzalny lub niepoliczalny] I got him to stop saying yes to every assignment. (Namówiłem go, że przestał przyjmować każde zadanie.) These assignments are not difficult. (Te zadania nie są trudne.) zobacz także: task
 • przydzielanie zadań (do wykonania) [niepoliczalny] He was late for the assignment, so he had no choice. (On spóźnił się na przydzielanie zadań, więc nie miał wyboru.)
 • przydział , przypisanie (np. jakiegoś miejsca dla kogoś ) [niepoliczalny] Both of his parents were on assignment with the military. (Jego rodzice mieli przydział w wojsku.)

assignment rzeczownik

Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności. Tłumaczenia dodatkowych przykładów zdań również generowane są przez automatyczny moduł i nie są weryfikowane przez naszych lektorów.

While in private practice, he also took on special government assignments .

Podczas gdy w prywatnej praktyce, również podjął się specjalnych zadań rządowych.

The very best assignment I've ever had was exactly 15 years ago.

Bardzo najlepsze zadanie kiedykolwiek miałem był dokładnie 15 lata temu.

By the end of the week, they had their assignments down.

Przed końcem tygodnia, zaprosili swoje zadania.

I tell another student she did well on the assignment .

Mówię innemu studentowi, że dobrze sobie radziła na zadaniu.

"And you told the others what their general assignments would be?"

"I powiedziałeś innym czym ich cesje generalne byłyby?"

You get the president to order him off his assignment .

Każesz prezydentowi zarządzić go z jego zadania.

Now, she had turned to the final order of business his first assignment .

Teraz, obróciła się do ostatniego porządku obrad jego pierwsze zadanie.

The best he could do was try to live up to the assignment .

Najlepszy mógł zrobić był próbować być zgodnym z przydziałem.

Let's now talk for a little while about the assignment .

Niech teraz rozmawiać na chwilę o zadaniu.

I may have put three in of those for one assignment .

Mogłem położyć trzy w z ci za jeden przydział.

So you work on one assignment at a particular time?

Więc opracowujesz jedno zadanie w szczególnym czasie?

And then she'd get down to work on the other two assignments .

A następnie zabrała się do roboty na drugim dwa zadania.

I was just in time for my assignment out here too.

Przyszedłem w samą porę na swój przydział tutaj też.

Only 10 percent of the women on assignment thought so.

Tylko 10 procent kobiet na zadaniu myślał tak.

A new and different assignment , to start after you've had your leave.

Nowy i inny przydział, zacząć potem miałeś swoje zwolnienie.

"How did she get herself such an assignment in the first place?"

"Jak przyniosła sobie takie zadanie przede wszystkim?"

Now you're sure you understand the nature of your assignment ?

Skoro jesteś pewny, że rozumiesz charakter swojego zadania?

And not when she was out on an assignment for us.

I nie gdy została wyeliminowana na zadaniu dla nas.

But I do want to thank you for the assignment .

Ale chcę aby dziękuję za zadanie.

Over the course of the next two weeks I gave myself a little assignment .

Przeszło bieg następnych dwóch tygodni dałem sobie trochę przydziału.

Often teachers would and should give a summer assignment , something to get ready for the fall.

Często nauczyciele chcieli i powinien wydawać letni przydział, coś przygotować się dla upadku.

He will be working with you to get your next assignment set up as well.

On będzie pracować z tobą by mieć twój następny wywołany przydział też.

At the end of the three weeks, he still has not started the assignment .

Pod koniec trzy tygodni, on wciąż ma nie zacząć zadanie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

the assignment co to znaczy

Nauczymy Cię słowa assignment i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "assignment"

the assignment co to znaczy

Słownik DIKI korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkowników (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Wchodząc na stronę akceptujesz Politykę Prywatności i wyrażasz zgodę na przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do danych przez stronę https://www.diki.pl w celu poprawy jakości przeglądania naszej witryny, analizy ruchu w naszej witrynie, a także wyświetlania spersonalizowanych treści promocyjnych i reklamowych.

What is the translation of "assignments" in Polish?

"assignments" in polish, assignments {pl}.

 • volume_up żądania
 • zadane prace

assigned {adj.}

 • volume_up przypisany

assignation {noun}

 • volume_up wyznaczenie
 • wydzielenie

assign {vb}

 • volume_up przypisać
 • przydzielić
 • przydzielać
 • przyporządkować
 • wyasygnować
 • przypisywać

assignment {noun}

 • volume_up zadanie
 • przypisanie
 • zadana praca

Translations

Assignments {plural}.

 • open_in_new Link to source
 • warning Request revision

assigned {adjective}

Assign [ assigned|assigned ] {verb}.

 • "specific duty"

Context sentences

English polish contextual examples of "assignments" in polish.

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Monolingual examples

English how to use "assignments" in a sentence, english how to use "assigned" in a sentence, english how to use "assignation" in a sentence, english how to use "assign" in a sentence, english how to use "assignment" in a sentence, english how to use "przypisany" in a sentence, english how to use "wyznaczenie" in a sentence, english how to use "wydzielenie" in a sentence, collocations, "committee assignments" in polish.

 • volume_up zadania komisji
 • volume_up przydziały komitetów

"course assignments" in Polish

 • volume_up przydziały kursów
 • volume_up zadania na kursach

"dangerous assignments" in Polish

 • volume_up niebezpieczne zadania

Synonyms (English) for "assignation":

 • apportioning
 • apportionment
 • appointment
 • designation
 • duty assignment
 • assignment editors
 • assignment include
 • assignment involve
 • assignment operator
 • assignment papers
 • assignment reporter
 • assignment require
 • assignment statement
 • assignments
 • assimilate the information
 • assimilate the knowledge
 • assimilation
 • assimilative
 • assist a client
 • assist a goal
 • assist a patient

In the English-Korean dictionary you will find more translations.

Social Login

 • Zarejestruj się

the assignment co to znaczy

 • francuski (Francja)
 • angielski (amerykański)

Co znaczy They did the assignment in the library. ? Zobacz tłumaczenie

 • Report copyright infringement

modal image

 • angielski (brytyjski)

They had an assignment to do, something like homework or a project. They worked in the library. Does that help?

the assignment co to znaczy

@himawari33 yes! Assignment means 宿題 ! "homework" has a nuance of plurality.

@himawari33 hello you're very welcome nice to meet you too. i read your profile too we're the same, aren't we i hope so too (^_^)❤.

the assignment co to znaczy

Maybe this is just regional usage, but to me, "assignment" implies more work than just "homework", and more in-depth. "Homework" might be "practice the kanji from chapter 3" while an "assignment" would be "research the effects of the Meiji Restoration". Or something. Can't think of what the Japanese word for that might be, though. プロジェクト?

the assignment co to znaczy

 • Jaka jest różnica między assignment i task ?
 • Czy to brzmi naturalnie? Kindly find the attached are my assignments (in email composing)
 • Could you help me with my assignment? Check my answers, please. I have to complete the following...
 • Co znaczy One day or day one.You decide.?
 • Co znaczy it's a lit fam.?
 • Co znaczy Fucking chill?
 • Co znaczy sub , dom , vanilla , switch ?
 • Co znaczy blud(slang) mean friend? right??
 • Co znaczy Hola a todos! me pueden decir el significado de przesiadka? Muchas gracias.?
 • Co znaczy ogarniać?
 • Co znaczy Hola a todos! me pueden decir el significado o los significados de este verbo? przesiąś...
 • Co znaczy this?
 • Jak to przetłumaczyć na koreański? "I'm trying to improve my pronunciation"
 • Jak to przetłumaczyć na angielski (amerykański)? 学如逆水行舟 不进则退

Symbol poziomu znajomości języka pokazuje stopień, w jakim użytkownicy posługują się wybranymi językami. Ustawienie swojego poziomu językowego pomoże innym użytkownikom udzielać odpowiedzi, które nie będą dla Ciebie zbyt skomplikowane lub zbyt proste.

Masz trudności ze zrozumieniem odpowiedzi na pytania w języku docelowym.

Umiesz tworzyć proste pytania i rozumiesz proste odpowiedzi.

Potrafisz zadawać każdego rodzaju pytania ogólne i rozumiesz dłuższe odpowiedzi.

Potrafisz zrozumieć długie i skomplikowane odpowiedzi.

Show your appreciation in a way that likes and stamps can't.

By sending a gift to someone, they will be more likely to answer your questions again!

the assignment co to znaczy

If you post a question after sending a gift to someone, your question will be displayed in a special section on that person’s feed.

modal image

Rozwiązuj problemy łatwiej dzięki aplikacji!

 • Znajdź odpowiedź, której szukasz, pośród 45 milionów zapisanych odpowiedzi!
 • Ciesz się funkcją automatycznego tłumaczenia podczas szukania odpowiedzi!
 • It’s FREE!!

app store

 • Co znaczy They did the ...
 • Dictionaries home
 • American English
 • Collocations
 • German-English
 • Grammar home
 • Practical English Usage
 • Learn & Practise Grammar (Beta)
 • Word Lists home
 • My Word Lists
 • Recent additions
 • Resources home
 • Text Checker

Definition of assignment noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 • Students are required to complete all homework assignments.
 • You will need to complete three written assignments per semester.
 • a business/special assignment
 • I had set myself a tough assignment.
 • on an assignment She is in Greece on an assignment for one of the Sunday newspapers.
 • on assignment one of our reporters on assignment in China
 • The students handed in their assignments.
 • The teacher gave us an assignment on pollution.
 • Why did you take on this assignment if you're so busy?
 • He refused to accept the assignment.
 • assignment on

Take your English to the next level

The Oxford Learner’s Thesaurus explains the difference between groups of similar words. Try it for free as part of the Oxford Advanced Learner’s Dictionary app

the assignment co to znaczy

 • Cambridge Dictionary +Plus

Meaning of assignment – Learner’s Dictionary

Your browser doesn't support HTML5 audio

Translations of assignment

Get a quick, free translation!

{{randomImageQuizHook.quizId}}

Word of the Day

bring someone up

to care for a child until they are an adult, often giving them particular beliefs

Blazing trails and plumbing the depths (Idioms and phrases in newspapers)

Blazing trails and plumbing the depths (Idioms and phrases in newspapers)

the assignment co to znaczy

Learn more with +Plus

 • Recent and Recommended {{#preferredDictionaries}} {{name}} {{/preferredDictionaries}}
 • Definitions Clear explanations of natural written and spoken English English Learner’s Dictionary Essential British English Essential American English
 • Grammar and thesaurus Usage explanations of natural written and spoken English Grammar Thesaurus
 • Pronunciation British and American pronunciations with audio English Pronunciation
 • English–Chinese (Simplified) Chinese (Simplified)–English
 • English–Chinese (Traditional) Chinese (Traditional)–English
 • English–Dutch Dutch–English
 • English–French French–English
 • English–German German–English
 • English–Indonesian Indonesian–English
 • English–Italian Italian–English
 • English–Japanese Japanese–English
 • English–Norwegian Norwegian–English
 • English–Polish Polish–English
 • English–Portuguese Portuguese–English
 • English–Spanish Spanish–English
 • English–Swedish Swedish–English
 • Dictionary +Plus Word Lists
 • Learner’s Dictionary    Noun
 • Translations
 • All translations

Add assignment to one of your lists below, or create a new one.

{{message}}

Something went wrong.

There was a problem sending your report.

Synonyms of assignment

 • as in lesson
 • as in appointment
 • More from M-W
 • To save this word, you'll need to log in. Log In

Thesaurus Definition of assignment

Synonyms & Similar Words

 • responsibility
 • undertaking
 • requirement
 • designation
 • appointment
 • authorization
 • installment
 • installation
 • destination
 • emplacement
 • investiture
 • singling (out)

Antonyms & Near Antonyms

 • dethronement

Synonym Chooser

How does the noun assignment contrast with its synonyms?

Some common synonyms of assignment are chore , duty , job , stint , and task . While all these words mean "a piece of work to be done," assignment implies a definite limited task assigned by one in authority.

When is it sensible to use chore instead of assignment ?

While the synonyms chore and assignment are close in meaning, chore implies a minor routine activity necessary for maintaining a household or farm.

When is duty a more appropriate choice than assignment ?

Although the words duty and assignment have much in common, duty implies an obligation to perform or responsibility for performance.

When might job be a better fit than assignment ?

The synonyms job and assignment are sometimes interchangeable, but job applies to a piece of work voluntarily performed; it may sometimes suggest difficulty or importance.

When could stint be used to replace assignment ?

In some situations, the words stint and assignment are roughly equivalent. However, stint implies a carefully allotted or measured quantity of assigned work or service.

When can task be used instead of assignment ?

The meanings of task and assignment largely overlap; however, task implies work imposed by a person in authority or an employer or by circumstance.

Thesaurus Entries Near assignment

assignments

Cite this Entry

“Assignment.” Merriam-Webster.com Thesaurus , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/thesaurus/assignment. Accessed 2 Jan. 2024.

More from Merriam-Webster on assignment

Nglish: Translation of assignment for Spanish Speakers

Britannica English: Translation of assignment for Arabic Speakers

Subscribe to America's largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

Play Quordle: Guess all four words in a limited number of tries. Each of your guesses must be a real 5-letter word.

Can you solve 4 words at once?

Word of the day.

See Definitions and Examples »

Get Word of the Day daily email!

Popular in Grammar & Usage

8 grammar terms you used to know, but forgot, homophones, homographs, and homonyms, commonly misspelled words, a guide to em dashes, en dashes, and hyphens, absent letters that are heard anyway, popular in wordplay, 10 words for lesser-known games and sports, the words of the week - dec. 29, your favorite band is in the dictionary, etymologies for every day of the week, 7 common idioms that come from chickens, games & quizzes.

Play Blossom: Solve today's spelling word game by finding as many words as you can using just 7 letters. Longer words score more points.

the assignment co to znaczy

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Finished Papers

Go to the homepage

Definition of 'assignment'

IPA Pronunciation Guide

Video: pronunciation of assignment

Youtube video

assignment in American English

Assignment in british english, examples of 'assignment' in a sentence assignment, related word partners assignment, trends of assignment.

View usage over: Since Exist Last 10 years Last 50 years Last 100 years Last 300 years

Browse alphabetically assignment

 • assigned randomly
 • assigned risk
 • assimilability
 • assimilable
 • All ENGLISH words that begin with 'A'

Related terms of assignment

 • seat assignment
 • tough assignment
 • writing assignment
 • challenging assignment
 • difficult assignment
 • View more related words

Quick word challenge

Quiz Review

Score: 0 / 5

Image

Wordle Helper

Tile

Scrabble Tools

IMAGES

 1. The Assignment / Мъжкарана

  the assignment co to znaczy

 2. The Assignment (2017) Poster #1

  the assignment co to znaczy

 3. Διπλή Εκδίκηση (The Assignment)

  the assignment co to znaczy

 4. The Assignment (1997)

  the assignment co to znaczy

 5. The Assignment

  the assignment co to znaczy

 6. The Assignment (2017)

  the assignment co to znaczy

VIDEO

 1. Assigment Math Group 7

 2. Earn 8000 Daily With Online Writing Work

 3. Aiou BS Arabic code 4906 assignment NO.01 Question NO. 02 Semester Autumn. 2023

 4. Role play 1

 5. Two Beautiful Cover Page Design for Geography Subject

COMMENTS

 1. ASSIGNMENT

  assignment (też: allocation, allotment, allowance, assignation, posting, quota, repartition) volume_up. przydział {m.} more_vert. I don't know what you heard, but this is a temporary assignment. expand_more Nie wiem co ci mówili, ale to tymczasowy przydział. 2. "specific duty". assignment (też: mission) volume_up.

 2. Google Translate

  Google's service, offered free of charge, instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

 3. assignment

  assignment - tłumaczenie na polski oraz definicja. Co znaczy i jak powiedzieć "assignment" po polsku? - zadanie, zadanie domowe, zadana praca (w szkole, na uniwersytecie); zadanie (dla pracownika do wykonania); przydzielanie zadań (do wykonania); przydział, przypisanie (np. jakiegoś miejsca dla kogoś)

 4. ASSIGNMENT

  Translation for 'assignment' in the free English-Polish dictionary and many other Polish translations. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, ... Nie wiem co ci mówili, ale to tymczasowy przydział. So, I am a Jungian psychoanalyst, and I went to Afghanistan in January 2004, by chance, on an assignment ...

 5. assignment

  associative Ostatnie wyszukiwania: assignment Zobacz Wszystkie assignment Listen: UK:* /əˈsaɪnmənt/ US: /əˈsaɪnmənt/ , (ə sīn′ mənt) definicja | po rosyjsku | Angielskie synonimy | angielskie kolokacje | Conjugator [EN] | w kontekście | obrazy WordReference English-Polish Dictionary © 2023: Brakuje czegoś ważnego?

 6. assignment

  Tłumaczenie assignment po chińsku (tradycyjny) (尤指學業或工作方面的)任務,功課, (被派遣到某地做的)工作, 分配(任務)…

 7. ASSIGN

  bab.la Dictionary English-Polish A assign What is the translation of "assign" in Polish? en volume_up assign = pl volume_up przypisać Translations Conjugation Pronunciation Examples Translator Phrasebook open_in_new EN "assign" in Polish volume_up assign {vb} PL volume_up przypisać przydzielić wyznaczyć wydzielić przydzielać przyporządkować

 8. Tłumaczenie hasła "assignment" na polski

  Tłumaczenie hasła "assignment" na polski Rzeczownik zadanie n przydział m cesja f zlecenie n misja f przeniesienie n powierzenie n obsada f Pokaż więcej Got my creativity assignment to do. Mam zadanie z "kreatywności" do zrobienia. So glad I got this assignment. Więc jestem zadowolony, że dostałem to zadanie.

 9. ASSIGNMENTS

  assignments {plural} volume_up. assignments (also: businesses, jobs, missions, requests, tasks) volume_up. żądania {f pl} more_vert. I hired kids to do my accounting assignments in university for 13 consecutive assignments. expand_more Wynajęte dzieciaki odrabiały za mnie zadania z księgowości, 13 zadań z rzędu. assignments (also: missions)

 10. Znaczenie ASSIGNMENT, definicja w Cambridge English Dictionary

  a piece of work given to someone, typically as part of their studies or job: a freelance / photo assignment I have a lot of reading assignments to complete before the end of term. [ C ] a job that someone is sent somewhere to do: a foreign / diplomatic assignment on assignment

 11. assignment

  The extent of the assignment of the Expert-Comptable vis-à-vis the Client shall be limited to that which is provided for in the assignment concluded by the Parties. ... Myślę, że znaczy to "zadanie" (czyli to co ma wykonać ekspert) i umowa dotycząca zadania (zawarta pomiędzy stronami) Answers. 8 days confidence: ...

 12. Co znaczy They did the assignment in the library

  Definicja: They did the assignment in the library. They had an assignment to do, something like homework or a project. They worked in the library. Does that help?|@himawari33 yes! Assignment means 宿題 ! "homework" has a nuance of plurality.|@himawari33 Hello!! You're very welcome! Nice to meet you too. I read your profile too! We're the same, aren't we? I hope so too! (^_^)

 13. ASSIGNMENT

  the process of giving a particular job or piece of work to someone, or of sending someone to a chosen place to do a job: assignment of the various tasks Fewer examples It was a jammy assignment - more of a holiday really. He took this award-winning photograph while on assignment in the Middle East.

 14. ASSIGNMENT

  the process of giving a particular job or piece of work to someone, or of sending someone to a chosen place to do a job: assignment of the various tasks Fewer examples It was a plum assignment - more of a vacation really. He took this award-winning photograph while on assignment in the Middle East.

 15. assignment

  assignment - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. All Free.

 16. ASSIGNMENT definition and meaning

  1. something that has been assigned, such as a mission or task 2. a position or post to which a person is assigned 3. the act of assigning or state of being assigned 4. law a. the transfer to another of a right, interest, or title to property, esp personal property assignment of a lease b. the document effecting such a transfer c.

 17. assignment noun

  [countable] a task or piece of work that somebody is given to do, usually as part of their job or studies Students are required to complete all homework assignments. You will need to complete three written assignments per semester. a business/special assignment I had set myself a tough assignment.

 18. ASSIGNMENT

  (尤指學業或工作方面的)任務,功課, (被派遣到某地做的)工作, 分配(任務)… See more in Chinese (Simplified) (尤指学习或工作方面的)任务,作业, (被派遣出去做的)工作, 分配(任务)… See more in Spanish trabajo, tarea [feminine], asignación [feminine]… See more in Portuguese trabalho, incumbência, missão… See more in more languages Need a translator? Get a quick, free translation! Translator tool Browse asset

 19. Assignment

  assignment: 1 n an undertaking that you have been assigned to do (as by an instructor) Types: show 6 types... hide 6 types... school assignment , schoolwork a school task performed by a student to satisfy the teacher writing assignment , written assignment an assignment to write something classroom project a school task requiring considerable ...

 20. Assignment Definition & Meaning

  1. : a job or duty that is given to someone : a task someone is required to do. [count] My assignment was to clean the equipment. = They gave me the assignment of cleaning the equipment. The students were given a homework assignment. The reporter's assignment is to interview the candidate. The reporter is here on an assignment.

 21. ASSIGNMENT Synonyms: 97 Similar and Opposite Words

  Synonyms for ASSIGNMENT: task, job, duty, project, mission, chore, responsibility, function; Antonyms of ASSIGNMENT: dismissal, discharge, firing, expulsion ...

 22. Co To Znaczy Do My Homework

  How to Order Our Online Writing Services. There is nothing easier than using our essay writer service. Here is how everything works at : You pay for the order with our secure payment system. Once we receive the payment confirmation, we assign an appropriate writer to work on your project. You can track the order's progress in real-time through ...

 23. ASSIGNMENT definition in American English

  1. an assigning or being assigned; appointment; allotment 2. anything assigned or allotted, as a lesson, task, etc. 3. Law a. a transfer of a claim, right, property, etc. b. an instrument, as a deed, authorizing this SIMILAR WORDS: task Webster's New World College Dictionary, 4th Edition. Copyright © 2010 by Houghton Mifflin Harcourt.